Zavolejte nám
+420 607 205 126

Půjčovní řád

1.Zákazník je povinen se seznámit půjčovním řádem půjčovny.

2.Půjčovní řád platí pro vymezení práv a povinností půjčovny a zákazníky půjčovny.

 
3.Vypůjčený předmět se půjčuje na základě předložení občanského průkazu osobám starším 18let. Obsluha půjčovny může odmítnout půjčit  zboží bez udání důvodu.

4. Vypůjčením předmětu se rozumí převzetí vypůjčeného předmětu zákazníkem který potvrdí podpisem smlouvu o nájmu (dodací list). Tyto nájemní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o nájmu, uzavřené mezi zákazníkem a půjčovnou. Smlouva o nájmu zavazuje obě smluvní strany dnem jejího podpisu. Vypůjčený předmět je zapůjčován na dobu určitou s možností jejího prodloužení po dohodě obou stran.Půjčovna má vlastnické právo k vypůjčené věci a touto smlouvou předává vypůjčený předmět do užívání zákazníkovi na dobu určitou za úplatu.

 

5.Při převzetí vypůjčeného předmětu zákazníkem v půjčovně nebo na smluveném místě složí zákazník peněžní jistinu dle ceníku, která bude po navrácení vypůjčeného předmětu vrácena zákazníkovi, popřípadě bude použita:

- na náhradu případného poškození vypůjčené věci

- na úhradu poplatků z prodlení

Pokud je vypůjčený předmět pronajat na dobu určitou skončí nájem uplynutím doby, na kterou byl sjednán a smlouva podle §676 odst. 2 obč. zákona nebude obnovena. Lze však uzavřít novou nájemní smlouvu nebo starou smlouvu prodloužit. Pokud Vypůjčený předmět nebude v den skončení nájmu vrácen do půjčovny nebo na smluvené místo,zaplatí zákazník smluvní pokutu za každý den prodlení s jeho vrácením, ve výši jedné denní sazby, navýšenou o 20%. Pokud zákazník i přes opakované upozornění půjčovnou o navrácení vypůjčeného předmětu, bude náhrada vymáhána soudní cestou.

6. K ukončení doby nájmu vypůjčeného předmětu dojde k řádnému předání vypůjčeného předmětu na provozovně půjčovny nebo na smluveném místě a úhradou nájmu dle doby zapůjčení a dle platného ceníku

.7. Zákazník je povinen:

-se seznámit s návodem k užití vypůjčeného předmětu před jeho prvním užitím a při jakékoli nejasnosti si vyžádat informace od obsluhy půjčovny
- dbát pokynů a doporučení obsluhy půjčovny
- vypůjčený předmět užívat tak aby nedošlo k jeho zničení, poškození nebo odcizení
-zaplatit sjednané nájemné v den jeho vrácení do půjčovny
- v případě ztráty či úmyslného poškození vypůjčeného předmětu uhradit škodu vyčíslenou půjčovnou
- uhradit opravu vypůjčeného předmětu, pokud dojde k jeho poškození jiným způsobem než při běžném provozu
-při odcizení, ztrátě či úmyslné poškození jinou osobou vypůjčeného předmětu ihned informovat půjčovnu a neprodleně doručit písemné potvrzení policie o oznámení této skutečnosti, potvrzení musí obsahovat číslo jednací policejního spisu
- nepřenechat vypůjčený předmět do podnájmu, ani jej nechat jinak užívat třetím osobám, pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 30% z pořizovací ceny vypůjčeného předmětu. Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo půjčovny na náhradu škody, a to v celém jejím rozsahu
- neprovádět na předmětu nájmu změny bez písemného souhlasu půjčovny
- vrátit a předat vypůjčený předmět v poslední den nájmu čisté a v bezvadném stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

- pokud zákazník vypůjčený předmět včas nevrátí, souhlasí s tím, že jej  pronajímatel na náklady nájemce převezme v místě jejího uložení nebo užívání a zároveň uhradí půjčovné za každý den navíc

 

8. Půjčovna není odpovědna za jakoukoli škodu způsobenou ztrátou nebo zničením vypůjčeného předmětu předaného půjčovně zákazníkem vyjma běžného opotřebení.

Je vám v řádu jasné? Prohlédněte si naši půjčovnu

Půjčovna

Kontaktujte nás

Odpovědná osoba
Dušan Chladil
Adresa
Pod strašnickou vinicí 2089/31 Praha 10
E-mailová adresa
pujcovna-duch@seznam.cz
IČO
87653966
Facebook
PujcovnaDUCH

Napište nám

© 2024 Pujcovna-duch.cz | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů
chevron-right